Ελλ   Eng
Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Καλάθι