Ελλ   Eng
Τιμές και Έξοδα Αποστολής
Οι τιμές των Προϊόντων που διατίθενται προς πώληση και που αναγράφονται κάτω από κάθε Προϊόν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ, όπου αυτός νόμιμα επιβάλλεται.  Στις λεπτομέρειες κάθε Προϊόντος παρουσιάζονται και οι τιμές χωρίς ΦΠΑ, οι οποίες ισχύουν για παράδοση Προϊόντων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης.  Τα έξοδα αποστολής είναι τα κόστη ταχυδρομείου, διεκπεραίωσης της παραγγελίας και συσκευασίας του πακέτου αποστολής. Τα έξοδα αυτά υπολογίζονται με βάση το βάρος και τον προορισμό αποστολής των Προϊόντων. Τα έξοδα ασφάλισης υπολογίζονται ανάλογα με την αξία του πακέτου αποστολής.  Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας υπολογίζεται αφού προστεθούν στην τιμή του Προϊόντος όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα έξοδα, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνεται ο Πελάτης.

Οι τιμές που χρεώνονται στον Πελάτη είναι οι ισχύουσες κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των Προϊόντων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των τιμών δεν θα επηρεάζει παραγγελίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν την τροποποίηση.
Καλάθι