Ελλ   Eng
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από άλλες πηγές για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.

Για την αγορά νομισματικών αντικειμένων που εκδίδει η ΚΤΚ και διαθέτει από τα ταμεία της, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΚΤΚ για σκοπούς διεκπεραίωσης των αγορών σας και επικοινωνίας μαζί σας για οτιδήποτε τυχόν προκύψει σε σχέση με αυτές, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς της οποίας είσαστε συμβαλλόμενο μέρος.

Στις περιπτώσεις όπου αιτείστε (με παραγγελία) την αγορά και αποστολή σ’ εσάς νομισματικών αντικειμένων που εκδίδει η ΚΤΚ, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΚΤΚ και θα κοινοποιούνται από την ΚΤΚ σε εξωτερικούς της συνεργάτες (Belugga Web Ltd, JCC Payment Systems, Brink’s Cyprus (Private Security Services) Ltd και Κυπριακά Ταχυδρομεία) για σκοπούς διεκπεραίωσης των παραγγελιών σας και, αν χρειάζεται, επικοινωνίας μαζί σας για οτιδήποτε τυχόν προκύψει σε σχέση με αυτές.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε δικαίωμα:
  • α) Ενημέρωσης και πληροφόρησης,
  • β) πρόσβασης,
  • γ) διόρθωσης και διαγραφής,
  • δ) εναντίωσης.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο που η ΚΤΚ συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων της ΚΤΚ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

dataprotectionofficer@centralbank.cy
Καλάθι