Ελλ   Eng
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας από την ΚΤΚ για σκοπούς διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας και για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας για οτιδήποτε τυχόν προκύψει σε σχέση με αυτήν.

Τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να κοινοποιηθούν/διαβιβαστούν … [πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των αποδεκτών ή, όπου συντρέχει περίπτωση διαβίβασης, τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών Τρίτης χώρας]."

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε δικαίωμα:
  • α) Ενημέρωσης και πληροφόρησης,
  • β) πρόσβασης,
  • γ) διόρθωσης και διαγραφής,
  • δ) εναντίωσης, και
  • ε) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων της Κεντρικής Τράπεζας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

dataprotectionofficer@centralbank.cy
Καλάθι