Ελλ   Eng
Προσφερόμενα Προϊόντα
Τα Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΚΤΚ και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι φωτογραφίες των Προϊόντων που δημοσιεύονται είναι όσο το δυνατό πιο ακριβείς, αλλά δύναται να μην αποτελούν πανομοιότυπη απεικόνιση των Προϊόντων. Οι φωτογραφίες των Προϊόντων έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση των Πελατών και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης πώλησης.
Καλάθι